PREČU PIRKŠANAS UN PĀRDOŠANAS NOTEIKUMI

 Šie Noteikumi ir atjaunināti 2022.gada 1.decembrī 

 

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Pircējs apliecina, ka ir rūpīgi iepazinies ar šiem Noteikumiem un pārliecinājies, ka ir tos pareizi sapratis, atzīmējot rūtiņu blakus apgalvojumam "Esmu iepazinies ar preču pirkšanas un pārdošanas noteikumiem un personas datu glabāšanas politiku un piekrītu tiem". Šādā veidā apstiprinātie Noteikumi ir Pusēm saistošs juridisks dokuments, kas nosaka "Pircēja" un SIA Jumta segumi, žogi" ("Pārdevējs") tiesības un pienākumus, "Preču" iegādes un apmaksas nosacījumus, preču piegādes un atgriešanas kārtību, pušu pienākumus un citus ar preču iegādi un pārdošanu saistītus nosacījumus.

1.2. Pircējs tiek aicināts šos Noteikumus izdrukāt preces pasūtīšanas laikā.

1.3. Ja rodas nepieciešamība vai ja pastāv Latvijas Republikas tiesību aktos paredzēti apstākļi, Pārdevējam ir tiesības mainīt, grozīt vai papildināt Noteikumus 6. punktā noteiktajā kārtībā. Katru reizi, pasūtot Preces, iesakām iepazīties ar Noteikumiem, lai Pircējs būtu pārliecināts, ka viņš pilnībā izprot nosacījumus, kādos konkrētajā gadījumā tiks veikts pasūtījums. Šie noteikumi pēdējo reizi tika atjaunināti 2020. gadā. 18. maijs

2. Pārdevējs

2.1. Šie Noteikumi attiecas uz Preču iegādi interneta veikalā https://www.buvniecibaletak.lv/ Pārdevējs ir SIA “Jumta segumi, žogi”, reģistrācijas nr.: 40203290388, PVN maksātāja kods: LV40203290388, juridiskā adrese Dārzciema iela 60B, Rīga. Dati par Pārdevēju tiek apkopoti un glabāti Juridisko personu reģistrā, reģistru pārvalda Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs.

3. Preces

3.1. Interneta veikalā piedāvātajiem preču attēliem ir ilustratīvs raksturs. Neskatoties uz to, ka Pārdevējs ir darījis visu iespējamo, lai pēc iespējas precīzāk attēlotu Preču krāsas, Pārdevējs nevar garantēt, ka Pircēja ierīces ekrāns precīzi atspoguļos Preču krāsas. Pircējs apzinās, ka Preces var nedaudz atšķirties no šajā tiešsaistes portālā redzamajiem attēliem.

3.2. Preču iepakojums interneta veikalā var atšķirties no attēlos redzamā.

3.3. Ja vien nav skaidri norādīts citādi, ir pieejami visi Interneta veikalā uzskaitītie Produkti. Gadījumā, ja pasūtītā Prece vairs nav pieejama, Pircējs par to nekavējoties tiek informēts e-pastā vai citādā veidā un pasūtījuma izpilde šai Precei tiek pārtraukta.

3.4. Pārdevējam ir tiesības viena pasūtījuma laikā noteiktām precēm noteikt minimālo un/vai maksimālo Preces pasūtījuma daudzumu.

4. Personas datu apstrāde

4.1. Pārdevējs apstrādā Pircēja personas datus saskaņā ar Privātuma politiku. Ņemot vērā, ka Privātuma politikā ir ietverti svarīgi Noteikumu nosacījumi, Pircējam ieteicams ar tiem rūpīgi iepazīties un pārliecināties, ka visi Privātuma politikas noteikumi viņam ir saprotami un pieņemami.

5. Pirkšanas un pārdošanas līguma noslēgšana

5.1. Šajā interneta veikalā Pircēji var iegādāties Preces:

a) fiziskas personas, kuras jau sasniegušas 18 (astoņpadsmit) gadu vecumu;

b) fiziskas personas vecumā no 14 (četrpadsmit) līdz 18 (astoņpadsmit) gadiem, ja tās saņēmušas vecāku vai aizbildņu piekrišanu, izņemot gadījumus, kad tās rīkojas ar personīgajiem līdzekļiem;

c) juridiskas personas.

5.2. Apstiprinot šos Noteikumus, Persona apliecina, ka tai ir tiesības iegādāties Preces šajā interneta veikalā.

5.3. Pasūtīto Preču summa nedrīkst būt mazāka par Preču groza minimālo summu, kuras faktiskā summa ir EUR 10,00.

5.4. Pārdevēja noteiktā Preču pasūtīšanas kārtība dod Pircējam iespēju pārbaudīt un izlabot kļūdas pirms galīgā pasūtījuma veikšanas. Pircējam ieteicams rūpīgi izlasīt un pārbaudīt veikto pasūtījumu katrā pasūtījuma veikšanas posmā.

5.5. Līgums starp Pircēju un Pārdevēju tiek uzskatīts par noslēgtu no brīža, kad Pircējs, interneta veikalā izveidojis Pirkumu grozu, norādījis Pircēja vārdu, uzvārdu (latīņu burtiem) un piegādes adresi, izvēlējies apmaksas veidu un iepazinies ar šiem Noteikumiem, nospiež pogu "Pasūtīt". Ja pasūtījums netiek apmaksāts, līgums tiek uzskatīts par nenoslēgtu. Pārdevējam ir tiesības sazināties ar Pircēju pa pasūtījumā norādīto tālruņa numuru vai pa e-pastu uz noslēgtā līguma pamata vai risinot neskaidrības par līguma izpildi.

5.6. Pēc tam, kad pircējs ir iesniedzis un apmaksājis pasūtījumu, viņam tiek nosūtīts e-pasts, kas apstiprina pasūtījuma saņemšanu.

5.7. Pēc pasūtījuma sagatavošanas Pārdevējs nosūta Pircējam e-pastu un/vai īsu SMS īsziņu, informējot, ka Preces ir nosūtītas Pircējam vai ir gatavas izņemšanai norādītajā noliktavā.

5.8. Katrs starp Pircēju un Pārdevēju noslēgtais līgums (pasūtījums) tiek reģistrēts un glabāts interneta veikala datubāzē.

5.9. Noslēdzot Līgumu, Pircējs piekrīt, ka uz pirkuma veikšanas brīdī norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīts elektronisks pasūtījuma PVN rēķins ar pirkuma datiem. Rēķins tiek nosūtīts uz e-pastu. pa pastu darba dienās ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no brīža, kad Pircējs saņem Preci vai Pārdevējs nodod Preci kurjeram (ja Preces Pircējam tiek piegādātas, izmantojot kurjera pakalpojumus).

5.10. Gadījumā, ja Pārdevējam nav iespēju pārdot Preci, piemēram, tāpēc, ka Prece nav noliktavā, jo Prece vairs nav pārdošanā vai ir radusies kļūda saistībā ar interneta veikalā redzamo cenu, kā norādīts šo Noteikumu 9.5.punktā, Pārdevējs informēs Pircēju pa e-pastu vai citādā veidā un pasūtījums netiks izpildīts. Gadījumā, ja Pircējs jau ir samaksājis par Preci, Pārdevējs atgriež samaksātās summas 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā.

6. Tiesības mainīt noteikumus

6.1. Pārdevējs patur tiesības mainīt šos Noteikumus, tostarp, bet ne tikai:

a) mainīt apmaksas noteikumus;

b) piemērojamo tiesību aktu grozījumi.

6.2. Katru reizi, kad Prece tiek pasūtīta, Līguma noslēgšanai starp Pārdevēju un Pircēju tiek piemērota tajā brīdī spēkā esošā Noteikumu redakcija.

6.3. Katru reizi, kad Noteikumi tiek mainīti, pamatojoties uz šo Noteikumu 6.punktu, Pārdevējs informēs Pircēju un paziņos par to, norādot, ka Noteikumi ir mainīti un to izmaiņu datums tiks norādīts šo Noteikumu 1.3.punktā.

7. Preču atgriešana

7.1. Pircējam ir tiesības, nenorādot iemeslu, atgriezt saņemtās (izņemtās) preces - šo noteikumu 7.3.punktā noteiktajā termiņā. Šis noteikums nozīmē, ka Pircējam, kurš pārdomājis vai citu iemeslu dēļ nolēmis atteikties no Preces minētajā laika posmā, ir tiesības paziņot Pārdevējam par savu lūgumu atgriezt preci Pārdevējam un atgūt samaksāto naudu. Preces atgriešanas izmaksas jāsedz Pircējam.

7.2. Iepriekš minētās preču atgriešanas tiesības neattiecas uz Līgumiem par:

a) Precēm, kas ražotas pēc Pircēja īpašām instrukcijām, kuras nav iepriekš ražotas un kuras tiek ražotas pēc Pircēja personīgās izvēles vai norādījumiem, vai Precēm, kas nepārprotami pielāgotas Pircēja personīgajām vajadzībām. Šādu preču piemēri var būt pēc individuālām vajadzībām ražoti žogu dēļi, eņģes, noteikts daudzums grieztas plakanas lokšņu metāla, kas ir mazāks par standarta daudzumu rullī u.c.;

b) iepakotas Preces, kuras pēc piegādes ir izpakotas un nav piemērotas atgriešanai veselības aizsardzības vai higiēnas apsvērumu dēļ;

c) Preces, kuras to rakstura dēļ pēc piegādes ir nedalāmi sajauktas ar citām precēm;

7.3. Pircēja tiesības atgriezt preces attiecas tikai uz fiziskām personām un rodas no Līguma noslēgšanas datuma, kā noteikts Noteikumu 5.daļā. Pircējam ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Preces piegādes viņam Preci atgriezt Pārdevējam un atgūt par to samaksāto naudu vai pieprasīt preces nomaiņu. Atsevišķos Pārdevēja norādītajos gadījumos kvalitatīvas Preces var atgriezt ilgākā termiņā.

7.4. Pircējam, kas vēlas atgriezt preci un atcelt Līgumu, ir jānosūta Pārdevējam aizpildīts brīvas formas pieprasījums, kurā būtu norādīts lēmums par Līguma atcelšanu. Saņemot Pircēja paziņojumu, Pārdevējs nekavējoties nosūta apstiprinājumu par paziņojuma saņemšanu.

7.5. Preces jāatdod SIA “Jumta segumi, žogi” noliktavā Dārzciema ielā 60B, Rīgā.

7.6. Pircējs nekavējoties un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad Pārdevējam ir paziņots par lēmumu atgriezt preci (vai atkāpties no līguma), atgriež vai nodod Preci Pārdevējam vai personai, kas ir pilnvarota pieņemt Pārdevēja Preces. Termiņš tiek uzskatīts par izpildītu, ja Pircējs ir nosūtījis Preci pirms 14 (četrpadsmit) dienu perioda beigām.

7.7. Preču atgriešanas tiesības Pircējs var izmantot tikai tad, ja nav nokavēts Preču atgriešanas noteiktais termiņš (norādīts 7.3. punktā) un ja būs iespējams atgriezt Preci sākotnējā stāvoklī un pārdot par pilnu vai pazeminātu cenu.

7.8. Visa nauda, ​​kas samaksāta par Preci, tiek atgriezta pircējam, kurš atgriezis preci. Pēc Preču saņemšanas un to kvalitātes novērtēšanas Pārdevējs ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā atgriež naudu par Precēm, ņemot vērā Noteikumu 7.13.punktā noteikto.

7.9. Pircējs ir atbildīgs par Preces vērtības samazināšanos (tai skaitā, bet ne tikai Noteikumu 7.10.punktā norādītajos gadījumos), ko izraisījušas darbības, kas nav nepieciešamas Preces rakstura, īpašību un darbības noteikšanai. T.i. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji samazināt Pircējam atmaksājamo summu, proporcionāli iepriekš minētajam Preces vērtības samazinājumam.

7.10. Atgrieztajai Precei jābūt nebojātai, nezaudējot savu preces izskatu, kā arī tai jābūt nelietotai. Visām atgrieztajām Precēm jābūt ar oriģinālajām etiķetēm, aizsargmaisiem un tiem pašiem piederumiem, ar kuriem tās tika pārdotas. Atgriežamajai Precei jābūt kārtīgā oriģinālajā iepakojumā (ar instrukciju un garantijas talonu, ja tie tika piegādāti kopā ar Preci) tādā pašā sastāvā kā Pircēja iegādātajai. Par Preci saņemtās dāvanas ir jāatgriež vienlaicīgi.

7.11. Atgriežot jānorāda PVN rēķins (tā numurs) un pasūtījuma numurs.

7.12. Ja Pircējs atgriež Preci Preces kvalitātes defektu dēļ, Pārdevējs apņemas pilnībā atmaksāt Pircējam samaksāto cenu par nekvalitatīvo Preci un atlīdzināt piegādes un atgriešanas izdevumus. Ja tiek atgriezta tikai daļa no Precēm, piegādes izmaksas tiek atmaksātas tikai tad, ja atlikušajām tāda paša pasūtījuma Precēm, tikai tās pērkot, tiktu piemērota zemāka likme, nekā tika piemērota, pērkot Preces kopā ar atgrieztajām Precēm un tikai tādā apjomā, kas vienāds ar iepriekš minēto likmju starpību. Ja tika izvēlēts cits preču atgriešanas veids, nevis Pārdevēja piedāvātais, kā rezultātā radušās nesamērīgas vai lielākas izmaksas, Pārdevējam nav pienākuma segt preces atgriešanas izdevumus.

7.13. Kā ierasts, Pārdevējs pārskaita atmaksātās summas uz Pircēja norādīto bankas kontu jebkurā Latvijas Republikā strādājošā bankā. 

7.14. Pārdevējam ir tiesības neatgriezt Pircējam samaksāto summu, kamēr Preces nav atgrieztas Pārdevējam un nav pārbaudītas, vai tās atbilst Noteikumu 7.9. un 7.10.punktam.

7.15. Gadījumā, ja Preces Pircējam tika piegādātas pēc Līguma izbeigšanas:

a) Pircējam ir nekavējoties jāatgriež Prece Pārdevējam;

b) izņemot gadījumus, kas saistīti ar Precēm ar trūkumiem, kā noteikts 7.12.punktā, Pircējs ir atbildīgs par Preču atgriešanas Pārdevējam izdevumu segšanu;

c) Pircējam ir pienākums pienācīgi uzglabāt Preces, līdz tās tiek atgrieztas Pārdevējam;

d) Pircējam tiek atmaksāta preces cena un piegādes izmaksas saskaņā ar punktu 7.8.

7.16. Visos gadījumos Pircējam ir tiesības atgriezt preci, kas izriet no nekvalitatīvas Preces, kuras paredz Latvijas Republikas tiesību akti.

8. Piegāde un savākšana

Piegāde mājās

8.1. Pēc Pircēja izvēles Preces piegādā transporta uzņēmums uz Pircēja rēķina. Atsevišķos Pārdevēja noteiktajos gadījumos Preces tiek piegādātas uz Pārdevēja rēķina.

8.2. Izvēloties piegādes uz mājām pakalpojumu pasūtījuma veikšanas laikā, pircējs apņemas norādīt precīzu preču piegādes vietu. Precīza piegādes cena ir atkarīga no pasūtīto Preču svara, izmēra un cenas. Atsevišķu preču piegādes apjoms tiek aprēķināts tikai pēc klienta pasūtījuma saņemšanas. Pirms pasūtījuma apstiprināšanas šī pakalpojuma cena tiek saskaņota ar Pircēju.

8.3. Izkraušanas pakalpojumi tiek pasūtīti atsevišķi pirms Preču apmaksas. Izkraušanas pakalpojumus apmaksā Pircējs. Pārdevēja noteiktajos atsevišķos gadījumos par Preču un pakalpojumu izkraušanu apmaksā Pārdevējs.

8.4. Pircēja pasūtījums tiek izpildīts paredzētajā piegādes datumā, kas norādīts 5.6.punktā minētajā nosūtīšanas paziņojumā, izņemot no Pārdevēja neatkarīgus notikumus (kā noteikts šo noteikumu 17.punktā).

8.5. Parasti Preces tiek piegādātas uz Pircēja norādīto adresi, pārdošanas preču kartēs norādītajos termiņos. Vienmēr ir spēkā garākais pasūtītās preces piegādes termiņš pasūtītajām precēm vienā pasūtījumā. Pircējs vienmēr tiek informēts par paredzamo Preces piegādes datumu pa e-pastu un/vai tālruni un/vai SMS.

8.6. Pasūtot vairākas Preces, tās var tikt piegādātas dažādos laikos, jo tās var tikt nosūtītas izmantojot dažādus piegādātāju pakalpojumus.

8.7. Īpašuma tiesības uz Preci pāriet Pircējam no brīža, kad kurjers nodod Preci Pircējam. Preču nejaušas nozaudēšanas vai bojājuma risks pāriet uz Pircēju, kad viņš vai viņa norādītā persona, izņemot kurjeru, pieņem preci. Ja Preču pārvadātāju izvēlējās pats Pircējs, un Pārdevējs šādu piegādes iespēju nepiedāvāja, šajā sadaļā norādītais risks pāriet uz Pircēju brīdī, kad Prece tiek nodota pārvadātājam.

8.8. Pakas piegādes laikā Pircējam vai, atkarībā no gadījuma, Pircēja pārstāvim kopā ar transporta uzņēmuma pārstāvi jāpārbauda pakas iepakojuma stāvoklis, saskaņā ar kurjerpakalpojumu sniedzēja(-u) organizācijas(-u) noteikumiem.

8.9. Ja tiek konstatēts sūtījuma iepakojuma pārkāpums, kas acīmredzami var ietekmēt servisa funkciju vai preces estētisko tēlu, Pircējam vai, atkarībā no gadījuma, Pircēja pārstāvim ir tiesības sūtījumu nepieņemt. Šajā gadījumā kurjerpakalpojumu sniedzējas organizācijas pārstāvis kopā ar Pircēju vai, atkarībā no gadījuma, Pircēja pārstāvi, aizpilda speciālu pakas apskates aktu, ko iesniedz kurjerpakalpojumu sniedzējas organizācijas pārstāvis, kurā norāda konstatētos pārkāpumus.

8.10. Pēc tam, kad Pircējs vai, atkarībā no gadījuma, Pircēja pārstāvis ir pieņēmis sūtījumu un bez komentāriem parakstījis kurjerpakalpojumus sniedzošās organizācijas pārstāvja sniegto datu reģistrētāju vai papīra piegādes apstiprinājumu, tiek uzskatīts, ka Prece ir piegādāta nebojātā sūtījuma iepakojumā, datu reģistrētājā vai papīra piegādes apstiprinājumā norādītie papildu pakalpojumi ir atbilstoši veikti, ja netiek pierādīts pretējais.

8.11. Preces piegādājot un nogādājot Pircēja norādītajā adresē, tiek uzskatīts, ka Prece ir piegādāta Pircējam neatkarīgi no tā, vai Preces faktiski pieņem Pircējs vai jebkura cita persona, kas Preci pieņēmusi norādītajā adresē. Ja Preces netiek piegādātas paredzētajā Preču piegādes dienā, Pircējs nekavējoties, bet ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc paredzētās Preču piegādes dienas par to paziņo Pārdevējam.

8.12. Ja Preces Pircējs nepieņems, Pircējam, aizpildot pasūtījuma piegādes informāciju, jānorāda personas dati, kas Preci pieņems.

8.13. Pieņemot Preces, nepieciešams uzrādīt derīgu personu apliecinošu dokumentu, lai pareizi identificētu Pircēju. Ja Pircējs pats nevar pieņemt Preces, un Preces tiek piegādātas uz Pircēja norādīto adresi, Pircējam nav tiesību izvirzīt Pārdevējam pretenzijas par Preču piegādi nepareizai personai.

8.14. Pircējam ir jāpārbauda preču daudzums iepakojumos, komplektācija un aprīkojums 3 (trīs) dienu laikā no preces piegādes brīža. Ja Pircējs noteiktajā termiņā nepilda šo pienākumu un neizsaka nekādas pretenzijas Pārdevējam, tiek uzskatīts, ka Preces iepakojums ir piemērots, un daudzums, sortiments, komplektācija un komplektācija atbilst Līguma nosacījumiem.

Saņemšana Pārdevēja noliktavā

8.15. Pēc pircēja izvēles interneta veikalā pasūtītās Preces bez maksas var izņemt SIA “Jumta segumi, žogi” noliktavā Dārzciema ielā 60B, Rīgā.

8.16. Pēc tam, kad Pārdevējs ir sagatavojis Preces izņemšanai, Pircējs e-pastā un/vai telefonā un/vai SMS tiek informēts, ka Preces ir gatavas izņemšanai.

8.17. Parasti Preču sagatavošanas izņemšanai termiņi ir norādīti Preču kartēs norādītajos termiņos.

8.18. Pasūtītās Preces ir jāizņem ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā, ja pasūtījums tiek apmaksāts avansā, un 3 (trīs) dienu laikā, ja pasūtījums tiks apmaksāts preču saņemšanas vietā, pēc tam, kad Pārdevējs ir informējis Pircēju pa e-pastu vai tālruni vai SMS par iespējamo Preču saņemšanu. Ja preces netiek izņemtas šajā punktā norādītajā termiņā, pasūtījums var tikt atcelts.

8.19. Īpašuma tiesības uz Preci, to saņemot veikalā, pāriet Pircējam no brīža, kad Pārdevējs nodod Preci Pircējam.

8.20. Izņemot Preci Pārdevēja noliktavā, Pircējam ir:

a) norāda pasūtījuma numuru un iesniedz viņam izsniegto avansa rēķinu vai PVN rēķinu, ja tāds jau ir izrakstīts;

b) jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments.

8.21. Preces var izņemt tikai Pircējs. Ja Preces ir jāsaņem citai personai, tā ir jānorāda kā Preču saņēmējs, pasūtot Preci. Ja Pircējs ir juridiska persona, Pārdevējam ir tiesības pieprasīt pilnvarojumu Preces atteikumam.

8.22. SIA "Jumta segumi, žogi” noliktavu saraksts, kur var izņemt Preces, ir sniegts šī tiešsaistes portāla sadaļā "Kontakti". Lūdzam ņemt vērā, ka pirkuma apstiprināšanas laikā Pircējs Preces drīkstēs izņemt tikai tajās noliktavās, kurās būs pietiekams Preču atlikums norunātajam savākšanas datumam.

8.23. Izņemot preci, Pircējam vai, atkarībā no gadījuma, Pircēja pārstāvim ir jāpārbauda Preču iepakojums, daudzums, kvalitāte, sortiments, komplektācija un komplektācija:

a) konstatējot Preču iepakojuma pārkāpumu, Preču daudzuma, kvalitātes, sortimenta, komplektācijas un komplektācijas neatbilstību(-as), Pircējam vai, atkarībā no gadījuma, Pircēja pārstāvim ir tiesības Preci nepieņemt;

b) Preci pieņemot Pircējam vai, atkarībā no gadījuma, Pircēja pārstāvim, tiek uzskatīts, ka Prece ir piegādāta atbilstošā iepakojumā, Preču daudzums, kvalitāte, sortiments, komplektācija un komplektācija atbilst Līguma nosacījumiem.

9. Preces cena un piegādes izmaksas

9.1. Preču cenas būs tādas, kādas norādītas interneta veikalā. Pārdevējs dara visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka Preču cenas ir pareizas brīdī, kad Pircējs veic pasūtījumu. Ja Pārdevējs pamana, ka Preču cenās ir neprecizitātes, tiek piemērots šo Noteikumu 9.5.punkts.

9.2. Preču cenas var mainīties, taču šādas izmaiņas neietekmēs jau noslēgtos Līgumus.

9.3. Preču cenas norādītas ar PVN.

9.4. Preču cenās nav iekļautas pasūtījuma sagatavošanas un piegādes izmaksas. Piegādes izmaksu summa, kas tiek uzrādīta Pircējam katrā konkrētajā pirkuma gadījumā, var mainīties.

9.5. Neskatoties uz visiem saprātīgajiem Pārdevēja centieniem, joprojām pastāv iespēja, ka dažas Preces var tikt norādītas par nepareizām cenām. Gadījumā, ja Pārdevējs konstatē, ka Preces cena ir nepareiza, Pārdevējs rakstiski informē Pircēju un atceļ pasūtījumu. Lai iegādātos to pašu Preci par godīgu cenu, Pircējam tā ir jāpasūta atkārtoti. Jāņem vērā, ka gadījumā, ja cenas kļūda ir acīmredzama un Pircējs pamatoti varēja atpazīt šādu nepareizu izcenojumu, Pārdevējam nav pienākuma pārdot Preci Pircējam par nepareizu (zemāku) cenu.

10. Par PVN apgriezto piemērošanu

10.1. Precēm tiek piemērota apgrieztā PVN aplikšana ar Latvijas Republikas tiesību aktiem. Reversais PVN netiks piemērots, ja PVN maksātājs, kurš iesniedzis pasūtījumu, veic maksājumu no cita bankas konta, nevis no sava konta. Atlaides netiek piemērotas apgrieztajam PVN.

11. Apmaksa

11.1. Pircējs var norēķināties par Precēm:

11.1.1. Elektroniskā banka. Apmaksāt iepirkumu grozu var, izmantojot šādu banku elektroniskās bankas sistēmas: Swedbank, SEB, Luminor (DNB, Nordea), Citadele. Izvēloties kādu no uzskaitītajām bankām, tiksiet novirzīts uz tās elektronisko sistēmu, kurā varēsiet pieteikties. Pēc pieteikšanās jūs saņemsiet automātiski ģenerētu veidni pasūtījuma apmaksai, kas vēl ir jāapstiprina.

11.1.2. Visa / MasterCard kartes. Iepriekš par precēm varat norēķināties ar kredītkartēm un debetkartēm VISA, MasterCard, kurām ir droša tiešsaistes apmaksas iespēja. Šo iespēju var aktivizēt savā internetbankā. Pēc kartes lietotāja datu, kartes numura, derīguma termiņa un CVV koda ievadīšanas pasūtījuma summa nekavējoties tiks norakstīta no kartes lietotāja konta.

12. Pircēja pienākumi

12.1. Pircējs apņemas reģistrācijas veidlapā norādīt tikai pareizus un pilnīgus datus. Ja mainās reģistrācijas anketā norādītie dati, Pircējam tie nekavējoties jāatjaunina.

12.2. Pircējs apņemas godprātīgi un pareizi izmantot interneta veikalu, nekaitēt tā darbam vai stabilai darbībai. Ja Pircējs nepilda šo pienākumu, Pārdevējam ir tiesības ierobežot, apturēt (izbeigt) Pircēja iespējas izmantot interneta veikalu bez iepriekšēja brīdinājuma un nav atbildīgs par jebkādiem ar to saistītiem Pircēja zaudējumiem.

12.3. Pircējam ir jāmaksā par pasūtītajām Precēm un tās jāpieņem šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā.

12.4. Neskatoties uz citos Noteikumu punktos noteiktajiem pienākumiem, Pircējs apņemas pirms Preces lietošanas uzsākšanas (t.sk. tās montāžas, uzstādīšanas u.c.) to pārbaudīt un pārliecināties, ka saņemtā Prece ir tāda, kādu Pircējs pasūtījis.

12.5. Pircējam ir jāievēro citas šajos Noteikumos un Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktās prasības.

13. Ražotāja garantija

13.1. Uz dažām Pārdevēja pārdotajām Precēm attiecas ražotāja garantija. Informācija par to ir norādīta preču kartēs, un, ja piemērojamie nosacījumi ir norādīti ražotāja garantijas aprakstos, kurus var nosūtīt Pircējam kopā ar preci vai uz Pircēja e-pasta adresi.

13.2. Ražotāja garantija papildina Pircēja tiesības attiecībā uz Precēm ar trūkumiem.

13.3. Ražotāja garantiju, atbilstoši ražotāja noteiktajiem nosacījumiem, apliecina Pircējam izrakstīts PVN rēķins, kurā skaidri norādīts pārdotās preces veids.

14. Pārdevēja pienākumi

14.1. Pārdevējs apņemas:

a) pielikt pūles, lai Pircējs varētu pareizi izmantot interneta veikala sniegtos pakalpojumus;

b) respektēt Pircēja privātumu, apstrādāt Pircēja personas datus tikai saskaņā ar šo Noteikumu Privātuma politikas un Latvijas Republikas tiesību aktiem noteikto kārtību.

14.2. Pārdevējs apņemas ievērot visas šajos Noteikumos izvirzītās prasības.

15. Produkta kvalitāte

15.1. Pārdevējs garantē Preču kvalitāti (likumā noteiktā kvalitātes garantija). Pārdevējs nodrošina noteiktu laiku derīgu kvalitātes garantiju dažāda veida Precēm, kuras konkrētais termiņš un citi nosacījumi ir norādīti Preču pavaddokumentos.

15.2. Preču defekti tiek novērsti, bojātās preces tiek nomainītas un atgrieztas šajos noteikumos noteiktajā kārtībā un ievērojot Latvijas Republikas piemērojamo tiesību aktu prasības.

15.3. Pircējs, kurš vēlas iesniegt sūdzību par nekvalitatīvām vai nepilnīgi iepakotām Precēm, to var izdarīt SIA "Jumta segumi, žogi" fiziskajās Preču tirdzniecības vietās vai pa e-pastu info@buvniecibaletak.lv

15.4. Iesniedzot sūdzību, Pircējam jāpievieno PVN rēķins par Preces iegādi (tā numurs) un jānorāda šāda informācija:

a) Produkta pasūtījuma numurs;

b) nosaukt Preces defektu, bojājuma pazīmes vai trūkstošās daļas;

c) sniegt citus pierādījumus, piemēram, Preces fotoattēlu, defektīvās vietas fotoattēlu (ja tas ir mehānisks bojājums un ir iespējams nofotografēt), Preces iepakojuma fotoattēlu u.c.

15.5. Iesniedzot sūdzību, Pircējam jānorāda, kā viņš vēlas, lai pretenzija tiktu atrisināta:

a) saprātīgā termiņā bez maksas novēršot Preces defektus, ja defektus ir iespējams novērst;

b) attiecīgi samazinot pirkuma cenu;

c) nomainot Preci pret analogu atbilstošas ​​kvalitātes preci, izņemot gadījumus, ja defekti ir nelieli vai radušies Pircēja vainas dēļ;

d) Preces samaksātās cenas atgriešana un Līguma atcelšana, ja neatbilstošas ​​kvalitātes Prece ir būtisks pasūtījuma pārkāpums.

15.6. Pēc pretenzijas izskatīšanas atbilde tiek sniegta 14 (četrpadsmit) dienu laikā.

15.7. Garantijas apkopes jautājumos Pircējs var zvanīt uz sadaļā Kontakti norādītajiem kontakttālruņiem vai rakstīt e-pastu. uz e-pasta adresi info@buvniecibaletak.lv

16. Atbildība

16.1. Pircējs ir atbildīgs par darbībām, kas veiktas, izmantojot interneta veikalu, tajā skaitā, bet ne tikai, par reģistrācijas anketā norādīto datu pareizību. Pircējs uzņemas atbildību par sekām, kas izriet no reģistrācijas anketā norādīto datu nepareizības vai neprecizitātes.

16.2. Pircējs pēc reģistrācijas interneta veikalā ir atbildīgs par savu pieteikšanās datu uzglabāšanu un/vai nodošanu trešajām personām. Ja interneta veikala sniegtos pakalpojumus izmanto trešās personas, kuras pieslēgušas interneta veikalam, izmantojot Pircēja pieteikšanās datus, Pārdevējs uzskata šādu personu par Pircēju un Pircējs ir atbildīgs par visām šādas trešās personas darbībām, kas veiktas interneta veikalā.

16.3. Pārdevējs, ciktāl tas nav pretrunā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem, tiek atbrīvots no jebkādas atbildības gadījumos, kad zaudējumi rodas tādēļ, ka Pircējs, neatkarīgi no Pārdevēja ieteikumiem un savām saistībām, nav iepazinies ar šiem Noteikumiem, Privātuma politiku un citiem šajos Noteikumos norādītajiem dokumentiem, lai gan viņam šāda iespēja tika dota.

16.4. Ņemot vērā Latvijas Republikas Elektroniskā paraksta likuma 8.panta trešās daļas nosacījumus, Pircējs un Pārdevējs vienojas, ka Pircēja darbību interneta veikalā apstiprinājumam ar interneta veikala pieteikšanās datiem (identifikācijas kodu) ir Latvijas Republikas Elektroniskā paraksta likuma 8.panta 1.daļā noteiktais elektroniskā paraksta juridiskais spēks un dokumentiem ir tāda pati rakstiskā paraksta spēja. tiesā). Pircēja pienākums ir glabāt savus interneta veikala pieteikšanās datus un tos neizpaust, nodrošināt, lai dati būtu zināmi tikai viņam un tos izmantotu tikai viņš, nenodot vai kā citādi dot iespēju citām personām ar tiem iepazīties vai tos izmantot. Ja rodas aizdomas, ka pieteikšanās datus varētu būt ieguvusi cita persona, nekavējoties par to paziņot Pārdevējam, kā arī nekavējoties informēt Pārdevēju par interneta veikala pieslēgšanās datu pārkāpumu vai izpaušanu. Visas darbības, kas veiktas, izmantojot Pircēja identifikācijas kodu, ir uzskatāmas par Pircēja veiktām, un Pircējs uzņemas pilnu atbildību par šādu darbību sekām.

16.5. Puses ir atbildīgas par Līguma pārkāpumu, kas noslēgts, izmantojot interneta veikalu, Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

16.6. Gadījumā, ja Pārdevējs pārkāpj šo Noteikumu nosacījumus, viņš ir atbildīgs par Pircēja nodarītajiem zaudējumiem vai zaudējumiem, kas radušies kā paredzamas šo Noteikumu pārkāpuma sekas. Zaudējumi vai zaudējumi tiek uzskatīti par paredzamiem, ja tie ir nepārprotamas Pārdevēja pārkāpuma sekas vai ja Pārdevējs un Pircējs zināja par šādiem bojājumiem vai zaudējumiem, slēdzot Līgumu.

16.7. Pārdevējs nav atbildīgs par peļņas zudumu, uzņēmējdarbības zaudējumiem, uzņēmējdarbības traucējumiem vai zaudējumiem, kas radušies Pircēja biznesa iespēju zaudēšanas dēļ, piegādājot Preces.

16.8. Pārdevējs nav atbildīgs par citu uzņēmumu vietnēs sniegto informāciju, pat ja Pircējs piekļūst šīm vietnēm, izmantojot saites Pārdevēja interneta veikalā.

17. Notikumi ārpus Pārdevēja kontroles

17.1. Pārdevējs nav atbildīgs par Līguma vai jebkādu Līgumā noteikto saistību nepildīšanu vai novēlotu izpildi, ja šāda neizpilde vai kavēšanās ir no Pārdevēja neatkarīgu notikumu dēļ, kā noteikts šo Noteikumu 17.2.punktā.

17.2. Notikums ārpus Pārdevēja kontroles ir jebkura darbība vai notikums, ko Pārdevējs nevar saprātīgi kontrolēt.

17.3. Gadījumā, ja notiek no Pārdevēja neatkarīgs notikums, kas ietekmē Līgumā noteikto Pārdevēja saistību pareizu izpildi:

a) Pārdevējs nekavējoties informēs Pircēju; un

b) Pārdevēja no Līguma izrietošo saistību izpilde tiks apturēta un saistību izpildes termiņš tiks pagarināts uz no Pārdevēja neatkarīgu notikumu laiku. Ja no Pārdevēja neatkarīgi notikumi ietekmēs Preču piegādi Pircējam, Pārdevējs vienojas par jaunu piegādes datumu pēc no Pārdevēja neatkarīgu notikumu beigām.

18. Informācijas nosūtīšana

18.1. Noteikumos lietotais termins "rakstiski" ietver e-pastus.

18.2. Pircējs, lai sazinātos ar Pārdevēju rakstiski, vai gadījumā, ja Noteikumos ir noteikts Pircēja pienākums rakstiski sazināties ar Pārdevēju, nosūta Pārdevējam e-pastu uz adresi info@buvniecibaletak.lv vai parastais pasts uz SIA “Jumta segumi, žogi”, Dārzciema iela 60B, Rīga. Par paziņojuma saņemšanu Pārdevējs informēs Pircēju rakstiski (parasti pa e-pastu). Lai atkāptos no līguma, kārtība, kādā Pircējs sazinās ar Pārdevēju, ir paredzēta šo noteikumu 7.daļā.

18.3. Pārdevējs visus paziņojumus Pircējam nosūta uz Pircēja reģistrācijas anketā norādīto e-pasta adresi.

19. Citi noteikumi

19.1. Jebkuru Līgumu, kas noslēgts starp Pārdevēju un Pircēju, regulē šie Noteikumi kopā ar tajos skaidri norādītajiem dokumentiem. Jebkādas atkāpes no šiem Noteikumiem ir spēkā tikai tad, ja tās ir noformētas rakstiskā dokumentā.

19.2. Pircējam, vadoties pēc Latvijas Republikas tiesību aktiem, ir noteiktas tiesības saistībā ar neatbilstošas ​​kvalitātes Precēm. Neko šajos noteikumos nedrīkst interpretēt kā tādu, kas ierobežo vai ierobežo šādu tiesību izmantošanu.

19.3. Pārdevējam ir tiesības nodot savas Līgumā noteiktās tiesības un pienākumus trešajai personai vai personām, taču šāda tiesību un pienākumu nodošana neietekmēs Pircēja tiesības un Pārdevēja pienākumus saskaņā ar šiem Noteikumiem. Šādas nodošanas gadījumā Pārdevējs informēs Pircēju, sniedzot informāciju par pārskaitījumu interneta veikalā.

19.4. Pircējam nav tiesību nodot vai nodot visas vai daļu no šiem Noteikumiem izrietošās tiesības un pienākumus trešajai personai vai personām bez Pārdevēja rakstiskas piekrišanas.

19.5. Ja tiesa kādu šo Noteikumu nosacījumu atzīst par nelikumīgu, spēkā neesošu vai neizpildāmu, pārējie šo Noteikumu nosacījumi paliek spēkā un spēkā. Jebkurš šo noteikumu nosacījums, kas atzīts par nelikumīgu, nederīgu vai neizpildāmu tikai daļēji vai zināmā mērā, paliks spēkā tiktāl, ciktāl tas nav atzīts par nelikumīgu, nederīgu vai neizpildāmu.

19.6. Ja šajos Noteikumos nav norādīts citādi, jebkura Pārdevēja kavēšanās, īstenojot šajā Līgumā paredzētās tiesības, nenozīmē Pircēja atbrīvošanu no pienākuma izpildes vai atteikšanos no šīm tiesībām, un jebkura pienākuma atsevišķa vai daļēja izpilde vai jebkura tiesību atsevišķa vai daļēja īstenošana nenozīmē, ka šis pienākums netiks izpildīts vai šīs tiesības nevar tikt izmantotas turpmāk.

19.7. Uz šiem Noteikumiem un pušu attiecībām saskaņā ar šiem Noteikumiem attiecas Latvijas Republikas tiesību akti (ieskaitot Līguma noslēgšanas, spēkā esamības, spēkā neesamības, izpildes un izbeigšanas jautājumus) un tiek interpretēti, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumiem.

19.8. Katrs strīds, domstarpības vai pretenzija, kas izriet no šiem Noteikumiem vai ir saistīta ar šiem Noteikumiem, to pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā esamību, tiek galīgi atrisināta Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

19.9. Gadījumā, ja Pircējs nepiekrīt Pārdevēja atbildei uz Pircēja rakstisko pretenziju, Pircējs (fiziskā persona) var iesniegt savu pieprasījumu/sūdzību par no Pārdevēja iegādātajām precēm Valsts Patērētāju tiesību aizsardzības centrā (Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010, e-pasts pasts@ptac.gov.lv, tel. 65452554), interneta vietnē https://registri.ptac.gov.lv/lv.

 
Uzzini jaunumus pirmais!
Iepazīstieties ar mūsu PRIVĀTUMA POLITIKA
Rekvizīti:
SIA "Jumta segumi, žogi"
PVN maksātāja kods: LV40203290388
Adrese: Dārzciema iela 60B, Rīga, LV-1073
LV78UNLA0055002062855
AS "SEB banka" SWIFT (BIC) kods: UNLALV2X
info@buvniecibaletak.lv
lv@buvniecibaletak.lv
Līzings

2024 SIA "Jumta segumi, žogi". Visas tiesības aizsargātas.

Risinājums: webmod